Uw Rechten

Reglementen
De wettelijk vereiste privacy- en klachtreglementen zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Privacy
Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychiater verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven waarna dat niet zal gebeuren.
Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw dossier

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.
U hebt recht op inzage in en eventueel kopieën van uw dossier tegen betaling van kosten hiervoor. Het dossier dient tenminste tien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het vernietigen van het dossier op uw verzoek is een handeling met verregaande consequenties, waaronder het verlies van klachtrecht en/of claims ten opzichte van de psychiater.

Geschillen
Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Dit en verder stappen staan ook beschreven in onze klachtenregeling. Leidt dat niet tot overeenstemming dan zijn wij onderworpen aan de klachtencommissie.
U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.