Werkwijze

Voor wie?
Wij bieden behandeling en advies voor psychiatrische klachten. Wij helpen personen vanaf 18 jaar. De praktijken van Fokje Verweij (REBIS) en van Frank van Broekhoven bieden ook hulp aan kinderen en jeugdigen. De praktijk van P.Hilderink, ouderenpsychiater is speciaal voor ouderen.

Voor wie niet?                                                                                                                                                                     
Mensen die ernstig in de war zijn en niet voor zichzelf in kunnen staan, een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen en mensen waarbij verslavingsproblemen op de voorgrond staan. Hiervoor is andere hulp aangewezen dan dat Vrij en Gevestigd kan bieden. (Pro Persona, Iriszorg of Pompekliniek)

Aanmelding
U kunt zich op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch of per e-mail aanmelden. De nummers en adressen vindt u bij de betrokken psychiater. Behandeling is alleen mogelijk na verwijzing van een erkende verwijzer; huisarts, medisch specialist  bedrijfsarts, verzekeringsarts of GGZ instelling. Vanaf 2014 moet de huisarts (mee)verwijzen, de huisarts dient ook aan te geven welke hulp aangewezen is, namelijk;  Specialistische GGZ

Telefonisch contact
Indien u door uw huisarts wordt verwezen, is er meestal al overleg geweest met de psychiater naar wie u wordt verwezen. Telefonisch overleg voordat er een verwijzing plaatsvind is sterk aan te bevelen. Dan kan meteen duidelijk worden of een verwijzing zin heeft. In dat geval maken wij dan binnen 14 dagen een eerste afspraak met u. Indien nodig kan na overleg met de verwijzer (huisarts) binnen een tot enkele dagen een eerste gesprek plaats vinden, bijvoorbeeld als dringend medicatieadvies gewenst is.

Eerste gesprek
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gesprek duurt 3 kwartier. Na dit gesprek is meestal voldoende duidelijk wat er aan de hand is. In overleg met u wordt een voorlopig behandelplan opgesteld en worden verdere afspraken gemaakt.

Advies
Als uw verwijzer vraagt om een consult, kan een eenmalig gesprek voldoende zijn om te komen tot een advies over medicatie of verdere behandeling. Vaak wordt dan nog een controleafspraak gemaakt.

Aanvullend onderzoek
Vaak kan na het eerste gesprek een begin met de behandeling worden gemaakt.
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In een of enkele gesprekken wordt, samen met u, nader bekeken wat de oorzaak van uw klachten is. Daarbij wordt gekeken naar uw leef- en werksituatie en soms ook naar uw verleden. De bedoeling van dit aanvullende onderzoek is, om de bron van uw huidige klachten op te sporen en te helpen oplossen en herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan nodig zijn.
Wij besteden ook aandacht aan uw lichamelijk welbevinden. Zo nodig zorgen wij voor aanvullend lichamelijk onderzoek.
Het kan noodzakelijk zijn om voor een evenwichtig oordeel nader te overleggen met verschillende deskundigen.

Behandeling
Afhankelijk van uw klachten en de bevindingen van uw psychiater wordt, steeds in overleg met u, besloten hoe het verdere behandeltraject zal verlopen. Medicatie is vaak onderdeel van dit behandeltraject.

ROM (= Routine Outcome Measurement, meten van kwaliteit van de zorg
ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen.
Lees meer over ROM 

Duur
De duur van de behandeling hangt af van de aard van uw klachten en de gekozen behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de behandeling zo efficiënt mogelijk verloopt. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen.

Tussentijds contact
We hechten er veel waarde aan om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Soms is het echter nodig om tussen gesprekken overleg met uw behandelaar te hebben. Aarzel dan niet om te bellen of te e-mailen.